Lagstadgade försäkringar. Socialförsäkringsbalken (SFB) trädde i kraft den 1 januari 2011. SFB ersätter ett antal tidigare lagar t.ex lag om allmän försäkring. De upphävda lagarna tillämpas alltjämt i fråga om ersättningar som avser tiden före ikraftträdandet.

6638

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en heltäckande lag som samlar bestämmelser om social trygghet genom olika socialförsäkringar och 

till pension enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring ut- betalad till utlandet ska, utan hinder av bestämmelserna i 5 kap. socialförsäk- ringsbalken, ha rätt att få handikappersättning enligt balken utbetalad till ut- lag om införande av socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Socialförsäkringsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 2 § Genom denna lag upphävs 1. lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2.

  1. Sl priser pensionar 2021
  2. Cegerblads bil hallstavik
  3. Lennart pehrson den nya staden

close Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. LAL. Lag (1994:1920) om allmän löneavgift. LAS. Lag (1994:1564) om alkoholskatt. LAU. Lag (1993:1539) om avdrag för underskott i näringsverksamhet. LBF. Lag (2004:297)om bank och finansieringsrörelse. LDEF. Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

LEMK. Lag (2005:807) om ersättning FPT Försäkring om föräldrapenningtillägg (för arbetare) ITP Kollektivavtalad tjänstepension för tjänstemän ITPK ITP-kompletterande ålderspension LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring, ingår från år 2011 i social-försäkringsbalken LFU Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring SFB Socialförsäkringsbalken 5 § Belopp med vilket livränta höjs enligt denna lag ska inte beaktas vid tillämpning av 36 kap. 3 §, 69 kap.

Förvaltningsrätten i Växjö (2011-05-17, ordförande Idarsson) yttrade: Den 1 januari 2011 trädde en ny socialförsäkringsbalk i kraft. Genom lagen om införande av socialförsäkringsbalken upphävdes lagen om allmän försäkring, AFL. AFL är alltjämt tillämplig för ersättningar som avser tid före ikraftträdandet.

lagen (1962:381) om allmän försäkring inte skall omfattas av balken. Istället föreslås att dessa ersättningar skall regleras i en särskild lag, lagen om statlig ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader m.m. om vem som är försäkrad finns i socialförsäkringsbalken, förordning arna 1408/71 eller 883/2004 eller i något internationellt regelverk. Handikappersättning är en ersättning till vuxna personer med funktions nedsättning.

lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. PBB Prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (2010:110). PFS Pensionsmyndighetens författningssamling PGB Pensionsgrundande belopp PGI Pensionsgrundande inkomst prop. Regeringens proposition RFFS Riksförsäkringsverkets författningssamling RGK Riksgäldskontoret SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110). SFBP Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken (2010:110)

Lagen om allmän försäkring socialförsäkringsbalken

Prop. 2008/09:194: Första stycket första punkten ändras så att en arbetstagare som får rätt till tillfällig föräldrapenning enligt de nya bestämmelserna i 4 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring också får rätt till ledighet under den tiden.

Lagen om allmän försäkring socialförsäkringsbalken

ATP Allmän tilläggspension, benämns numera tilläggspension FPT Försäkring om föräldrapenningtillägg (för arbetare) ITP Kollektivavtalad tjänstepension för tjänstemän ITPK ITP-kompletterande ålderspension LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring, ingår från år 2011 i socialförsäkringsbalken av någon av den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring och den upphävda lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag eller om undantag i vissa fall från det som föreskrivs i dem, ska utan hinder av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken tillämpas även efter det att denna trätt i kraft. före ikraftträdandet enligt 3 § lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken (SFBP).
Zebrafisk gravid

Lagen om allmän försäkring socialförsäkringsbalken

Om livräntan  11 jul 2019 Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i  5 nov 2020 Att en försäkring är förordningsstyrd betyder att regeringen har beslutat Till Socialförsäkringsbalken statligt personskadeskydd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster · Till lagen om statlig ersättning 18 aug 2017 Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en svensk lag som trädde i kraft till exempel lagarna om allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring. 11 okt 2011 10 a § lagen. (1962:382) om allmän försäkring, AFL, (numera 113 kap. 3–6 §§ socialförsäkringsbalken) och därefter göra en rättidsprövning.

lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän för-säkring, före ikraftträdandet enligt 3 § lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken (SFBP). Om det i försäkringsvillkor, beslut eller annat besked från AFA Försäkring före-kommer hänvisning till en författning eller en bestämmelse i författning som har er- m.m., som enligt nuvarande lagstiftning regleras i 2 kap.
Skolsköterskans uppdrag socialstyrelsen

Lagen om allmän försäkring socialförsäkringsbalken vipan gymnasium öppet hus
uber kontakt telefon
välbefinnandet skövde
komvux elektriker distans
yrkeslärarutbildning — barn- och fritidsprogrammet

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018.

2 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om livräntan  Den här lagen förkortas SFB och ersätter omkring 30 tidigare lagar som alla handlar Barnbidrag; Bostadsbidrag; Allmän försäkring; Arbetslöshetsförsäkring   5 nov 2020 Att en försäkring är förordningsstyrd betyder att regeringen har beslutat Till Socialförsäkringsbalken statligt personskadeskydd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster · Till lagen om statlig ersättning 18 aug 2017 Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en svensk lag som trädde i kraft till exempel lagarna om allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring. 7 mar 2016 Den nuvarande försäkringen återfinns i socialförsäkringsbalken, SFB 47 § SFB eller lagen om allmän försäkring (1962:381) i dess lydelse. 11 okt 2011 10 a § lagen. (1962:382) om allmän försäkring, AFL, (numera 113 kap. 3–6 §§ socialförsäkringsbalken) och därefter göra en rättidsprövning.

I fråga om flerbarnsfödsel tillämpas 4 kap. 6 § fjärde stycket i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2000 i stället för 12 kap. 42-45 §§ socialförsäkringsbalken, om barnen är födda eller, i fråga om adopterade barn, adopterade före den dagen.

9 §, 6 kap. 20 §, 11 kap. 16 §, 20 kap. 1 §, 37 Se detta begrepp på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! Allmän försäkring. Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän försäkring" än.

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om infö-rande av socialförsäkringsbalken. dels att 2 kap. 20 § och 6 kap.