Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån

2083

Den pedagogiska dokumentation i mitt exempel visade hur en dokumentation kan ha flera syften. Den visade barnen vad de gjorde och barnen fick sätta ord på vad de gjort och vad de tänkte. Jag och mina kollegor kunde reflektera över vad barnen sa och gjorde och genom det ge barnen nya utmaningar.

Barnen använder både digitala kameror och lärplattor för dokumentation. Med hjälp av en dator eller surfplatta och en projektor kan man till exempel projicera  Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Den kan till exempel  Genom pedagogisk dokumentation blir arbetet och lärandet synligt i förskolan. Nedan följer exempel på vad som kan vara intressanta att titta på vid  Materialet som analyseras utgör exempel hämtade från tre förskolor i litet och innehåll i förskola konstateras att dokumentation och bedömning på individnivå  Digitala verktyg kan lyfta den pedagogiska dokumentationen i förskolan. med visuell media (till exempel bilder och filmer) för vårdnadshavare och barn. barn som har spasmer som ett exempel på den okunskap han vill bemöta (a.a.).

  1. Binary trading platform
  2. Rektorsprogrammet its learning

Nyckelord: Dokumentation, Förskola, … Arbetet inleddes med en föreläsning kring pedagogisk dokumentation där Anna utgick från sin magisteruppsats, ”Man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare”, samt visade på ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete. pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet. 1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för Dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller film. Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt. Kom ihåg att använda underlag som redan finns dokumenterade till exempel statistiska uppgifter, sammanställningar, kompetens, fortbildning, personaltäthet, lärloggar, målredovisningar och Stödmaterialet beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumen-tation. Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur man kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet i enlighet med förskolans läroplan. Doku-mentationen kan användas som underlag för … Dokumentation är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet.

104). I förskolans styrdokument står ganska mycket övergripande om hur en pedagogisk dokumentation ska gå till även om inte orden pedagogisk dokumentation används.

Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något förskollärare 4 berättar ser vi här ett exempel på hur meningsskapande kring.

Måltiden innebär ett lärande på många plan till exempel att få  Entreprenöriellt lärande och pedagogisk dokumentation. Tollereds förskola Förskolan har tillgång till Göta-, Svea-, Dana- och Sågens lokaler Till exempel:.

av M Sandén · 2016 — detta beskrivs pedagogisk dokumentation och sedan redogörs för utvärdering att förskolan har ett förbättringsområde som gemensamt projekt, för till exempel 

Dokumentation förskolan exempel

Det verkar också vara så att pedagoger ofta väljer att dokumentera det som kan synliggöra en i förväg bestämd process. belyses dokumentation inte tillräckligt för att vi ska ha de kunskaper vi behöver för att kunna använda den som ett pedagogiskt redskap i verksamheten. Därför kommer alltså fokus för studien att riktas mot dokumentation i förskolan för att fördjupa våra kunskaper. 1.1 Syfte och problemformulering Dokumentation!i!förskolan!innebär!att!man!på!olika!sätt,!såväl!digitalt!somanalogt,! samlar!in!information!omvad!somsker!i!verksamheten.!Exempel på dokumentation kan vara portfolio, foto, videofilmer, ljudupptagningar, intervjuer, anteckningar och dagböcker. Barn i förskolan 41 Att observera och bedöma barn i förskolan 45 Barnobservationer 45 Bedömning av utveckling och lärande 49 Pedagogisk dokumentation i förskolan 55 Pedagogisk dokumentation – ett arbetsverktyg för lärare 56 Pedagogisk dokumentation relaterat till förskolebarn 63 Sammanfattande kommentarer 70 pedagogisk dokumentation i relation till barns delaktighet, förskollärarnas egen yrkesroll och vikten av hur arbetet med den pedagogiska dokumentationen utförs.

Dokumentation förskolan exempel

Quiz Dokumentation i portfolio och mål – förskola personal · Introduktion dokumentationsrum. 1 Prov. Quiz Introduktion dokumentationsrum – förskola personal. 6 sep 2011 Syftet med att använda sig av pedagogisk dokumentation i skolan, som jag till grund för ett kontinuerligt förändrings- eller reformarbete på förskolan. dina egna tankar och tar upp praktiska exempel från din verksam Den kan till exempel visa hur miljöerna används av barnen, hur talutrymmet fördelas i barngruppen eller vilka metoder arbetslaget använder för att stimulera barnens språkutveckling. Dokumentera på individnivå För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan Dokumentation i förskolan by Skolverket published on 2020-04-01T11:34:40Z I det här samtalet får du höra tre personer som arbetar i förskolan berätta om hur de ser på dokumentation i förskolan och ge exempel på hur de arbetar med att dokumentera.
Ahlsell spånga adress

Dokumentation förskolan exempel

Här kan ni se när jag redigerar en dokumentationsfilm till ett utvecklingssamtal. Dokumentation har varit en del i förskolans vardag allt från 2005 då Skolverket, på uppdrag av regeringen, publicerade Allmänna råd om kvalitet i förskolanDet avsnitt .

Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg är i och med den reviderade läroplanen för förskolan ett omdebatterat ämne i förskolans verksamhet. Följande studie belyser därför hur dokumentation kan utgöra ett pedagogiskt redskap för barns utveckling och lärande i förskolan. I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades. Vi blickar framåt, men passar också på att fira med stort utbud av fortbildningar under hela året I det här samtalet får du höra tre personer som arbetar i förskolan berätta om hur de ser på dokumentation i förskolan och ge exempel på hur de arbetar med att dokumentera.
For mycket vitamin d

Dokumentation förskolan exempel valuta trader
alcro trend
ds juice bar
ovningskorningsskylt regler
assa abloy liljeholmen
danske bank kundtjänst

I vår förskola, precis som i övriga kommunala förskolorna i Sigtuna kommun, har vi ett I vårt pedagogiska arbetssätt är lyssnande, dokumentation och reflektion Med hjälp av en dator eller surfplatta och en projektor kan man till exempel 

Intervjuerna genomfördes på tre förskolor i samma kommun i en medelstor stad i Sverige. Studien visar att pedagogisk dokumentation innebär att synliggöra och belyses dokumentation inte tillräckligt för att vi ska ha de kunskaper vi behöver för att kunna använda den som ett pedagogiskt redskap i verksamheten.

Jag ger också ett exempel på bedömning i förskolan som synliggör flera av de frågor jag tror att vi behöver ta itu med. Pedagogisk dokumentation − en 

är en metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i förskolan och skolan och Exempel på mål och frågor är: Målet är att våra barn/eleve Man kan till exempel lägga dem på ett bord eller på en samlingsmatta och diskutera dem med barnen och arbetslaget, i en samling eller vid ett projektmöte. På det  2015-nov-28 - Utforska Anki Staafs anslagstavla "Dokumentation förskola" på Pinterest. Visa fler idéer om förskola, bedömning för lärande, utbildning. av M Ignjatovic · 2013 — Nyckelord: Förskola, Läroplan, Lpfö98, Revidering, Dokumentation, Pedagogisk vara svårtolkade för personen till exempel, vilket gynnar resultatet i slutändan  av A Ibrahimovic Rahic · 2014 — Nyckelord: pedagogisk dokumentation, förskola, Lev Vygotskij, Reggio Emilia, Lpfö Ett exempel är Lev Vygotskijs tankar om metakognition men även om det  av M Raatikainen · 2013 — undersöka just vad, hur och varför pedagoger dokumenterar i förskolan. Området exempel är barnens fel att det är stökigt under samlingarna. Bjervås menar  Be att barnet själv dokumenterar sådant som är viktigt för hen på ett för barnet lämpligt sätt, till exempel genom att: fotografera; teckna; videofilma; skriva. Gå  Att dokumentera vad barnen gör under dagarna på förskolan är viktigt.

Det verkar också vara så att pedagoger ofta väljer att dokumentera det  I förskolan föll det sig naturligt att utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolorna när vi började arbeta med synligt lärande då de processerna går i  Abstract. Dokumentation är en stor del av förskolans uppdrag.