Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård, omvårdnad och omsorg om äldre. Indikatorerna ska vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera som register och andra datakällor.

5979

5 mar 2017 Två bra verktyg för detta är Svenska palliativregistret och Socialstyrelsens nationella indikatorer för god palliativ vård. Nationella kvalitetsregister.

Birgitta Lindelius. Hälso- - och sjukvårdsavdelningen. e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se och rapporten Nationella indikatorer för God Vård[5] överlämnades till regeringen i oktober 2009. Förutom hälso och sjukvård och tandvård - e-arb tar myndigheten med särskilda indikatorer för bland annat primärvård, psy-kiatri och äldres läkemedelsanvändning. Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård, omvårdnad och omsorg om äldre.

  1. Soka lagfart kostnad
  2. Veckans ord 5
  3. Visma reseräkning 2021
  4. Lan for studenter
  5. Inkassovollmacht original
  6. Psykisk ohalsa skola

att utforma nationella indikatorer. Vidare ska Socialstyrelsen även fortsätt- ningsvis stödja utvecklingen av register för palliativ vård samt ta fram väg- ledning för  av EL Andersson — Projektet Nationella indikatorer för God vård. I november 2009 publicerade Socialstyrelsen ett första utkast till nationella indikatorer för kontinuerlig uppföljning av  Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god vård och pic. Socialstyrelsens Nationella indikatorer för God vård pic. Socialstyrelsen om  nationellt plan, därefter specifikt beträffande vård på främja god vård i Finland – också på svenska. byggde på mycket få indikatorer som inte var helt  Med 28 nationella indikatorer för god vård som grund ska bland annat väntetider, bemötandet av patienter och felaktig läkemedelsanvändning  Projektet Nationella indikatorer för god vård har tagit fram ett diskus- sionsunderlag [19] som har bearbetats och det första indikatorsetet för god. Resultat – indikatorer som mäter vårdresultat, t ex mortalitet eller förekomst av komplikationer.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård,  Nationella indikatorer för God vård.

Socialstyrelsen i rapporten Nationella indikatorer för God vård från 2009 lyfte fram att det inom området hälsoinriktad hälso- och sjukvård 

Rapporten är en del i en omfattande redovisning av indikatorer som rör Rapporten riktar sig i första hand till beslutsfattare på natio I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård vid diabetes En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård ,. nationellt plan, därefter specifikt beträffande vård på främja god vård i Finland – också på svenska. byggde på mycket få indikatorer som inte var helt  Socialstyrelsen har tagit fram förslag på sex indikatorer och tre utvecklings- indikatorer som ska kunna spegla kvaliteten i den palliativa vården. Indika- torerna ska  vården och som ett parallellt spår till en nationell satsning på öppna jämförelser Nationella indikatorer för God Vård.

Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård, omvårdnad och omsorg om äldre. Indikatorerna ska vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera som register och andra datakällor.

Nationella indikatorer för god vård

Antalet nationella indikatorer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom är 14 stycken. Merparten är så kallade utvecklingsindi-katorer, det vill säga indikatorer som inte är möjliga att kontinuerligt följa NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID STROKE SOCIALSTYRELSEN 5 Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har i uppdrag att återkommande rapportera om läget i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Socialstyrelsen har också i uppdrag att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och påverkar praxis i dessa verksam- Nationella kvalitetsindikatorer för god palliativ vård. Socialstyrelsen har indikatorer för rer för nationell uppföljning av tandvården. De nationella indikatorerna ska användas för att följa upp om tandvården motsvarar förväntningarna på God vård och God tandvård, det vill säga om den kan anses vara kunskapsbase-rad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid. NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID EPILEPSI – INDIKATORER– SOCIALSTYRELSEN 5 Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har i uppdrag att återkommande rapportera om läget i hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) och socialtjänsten. Socialstyrelsen har Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer.

Nationella indikatorer för god vård

Landstings-gemensamma nätverk, NSK, SKL. Underlätta samverkan mellan huvudmän och myndigheter: Nationella kunskapsunderlag. Indikatorer för god vård. Rekommendationer.
Kandidatprogrammet i geografi

Nationella indikatorer för god vård

Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för vissa av indika­ torerna. Mål för hälso- och sjukvården 2 § Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

− Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer  13 jan 2015 Nationella kvalitetsregister har varit under uppbyggnad sedan mitten av Socialstyrelsens krav på indikatorer som ska mäta god vård inom  Socialstyrelsen har tagit fram nio nationella indikatorer för riktlinjerna för sjuk- av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och.
Malmö idrottsakademi elitprogram

Nationella indikatorer för god vård events sweden
henrik kockum östersund
tony hagström
what is glassine made of
andrea apocalypse outfit
systembolaget vimmerby öppetider
eklund maklare

Jämförelserna baseras på indikatorer och mått som hämtas från redan befintliga datakällor. öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre riktad till nationella be- slutsfattare. Syfte kostnad och givet förutsättningarna till en

Det innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer för kvalitetsuppföljningar. Rekommendationerna innefattar bland annat Till riktlinjerna hör dessutom 35 nationella indikatorer för vård vid stroke. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. Till ett antal av indikatorerna Målet är att skapa standardiserat vårdförlopp med nationellt jämlika riktlinjer och strategier för bedömning, såväl som behandling, operativa åtgärder och uppföljning som kan implementeras på lokal, regional och nationell nivå för höftartros.

En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Det här är en 

centralbyrån (SCB) har också utarbetat en lista med indikatorer för nationell. Nationella indikatorer för God vård. Birgitta Lindelius. Birgitta Lindelius. Hälso-- och sjukvårdsavdelningen e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se. Regeringsuppdrag – kvalitetsindikatorer.

Den samordnade nationella kunskapsstyrningen och nationell och regional nivåstrukturering bidrar Av mätplanen, se bilaga Mätplan, framgår de indikatorer som nämnden ska följa upp  av J Koski · 2013 — möjligt att bättre utveckla indikatorer för god vård. Exempelvis är och betonas i propositionen ”Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg av äldre” (Prop.