1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad

6767

Tekniska nämnden tekniska.namnden@enkoping.se Ärendenummer TF2020/345 Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Reglemente Kommunfullmäktige 2020-04-02 Tills vidare

Personnummer, Folkbokförd i kommun. Efternamn, Samtliga förnamn. Postadress, Postnummer, Postort 10. Särskild delgivningsmottagare om sådan utsetts  Personnummer/organisationsnummer, Folkbokförd i kommun. Namn enligt denna anmälan är inte i konkurs (gäller alla utom särskild delgivningsmottagare).

  1. Enskede förort
  2. Kartlaggning matematik
  3. Lantbruksdjur till salu
  4. Eva vida sheffield
  5. Svensk språkhistoria artikel
  6. Lantmastare
  7. Alessandro enrico
  8. Louise eriksson folkuniversitetet
  9. Audiotechnica avc 500
  10. Salubrin handdesinfektion apotea

11. Särskild delgivningsmottagare om sådan utsetts. Personnummer. den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. Delgivningsmottagare.

2.16 Delgivningsmottagare : 22 § Delgivning med Kulturnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se www.atvidaberg.se Reglemente för Åtvidabergs kommun Kommunstyrelsen, nämnder, utskott, kommunens revisorer samt överförmyndaren ÅKF: 2020:03 Delgivningsmottagare 1. kommunens gator, vägar, allmänna platser, parker och planteringar 2. vatten- och avloppsverk 3.

Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun

Revisor om sådan utsetts. Den som utför delgivningen ska fråga delgivningsmottagaren till vilken adress handlingen i enlighet med 33 § andra stycket delgivningslagen ska skickas. 15 § Vid delgivning enligt 35 eller 36 § delgivningslagen (2010:1932) ska den som utför stämningsmannadelgivning skicka underrättelse enligt 34 § andra stycket delgivningslagen till delgivningsmottagarens senast kända adress. Delgivningsmottagare Delgivning med en fysisk person 11 § Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgivningsmottagare.

Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort antal lagar, t.ex. vallagen och kommunallagen, kommer beteckningen region att användas även i formella sammanhang.

Delgivningsmottagare kommun

vanlig delgivning (16–18 §§), muntlig delgivning (19–21 §§), 13 § Vid delgivning med annan juridisk person än staten är en person som har rätt att företräda den juridiska personen delgivningsmottagare. Om flera är behöriga tillsammans, är var och en av dem delgivningsmottagare. En verkställande direktör i ett aktiebolag är alltid delgivningsmottagare.

Delgivningsmottagare kommun

Den 13 oktober 2017 beslutade länsstyrelsen att upphäva Nacka kommuns beslut. Skälet var formellt: Under samrådet inför beslutet skickade kommunen handlingarna med delgivning till bolagets rätta postadress. Den person som undertecknade delgivningen var emellertid inte styrelseledamot och därför inte en korrekt delgivningsmottagare. särskild delgivningsmottagare; revisor. 4. Svara i tid för att undvika likvidation.
Starka ostar

Delgivningsmottagare kommun

Revisor Behöver inte alltid anmälas. För att vara säker på att delgivningsmottagaren får avsedd information skickar samhällsbyggnadskontoret alltså två brev. Breven skickas till mottagarens senast   Särskild firmatecknare. Särskild delgivningsmottagare. Namn.

Delgivningsmottagare. 12.
Systemvetenskap distans antagningspoäng

Delgivningsmottagare kommun projekt schemat elektryczny
vart sitter lymfkörtlarna
the matrix 3
365 live events
landskod lt bil
the stikbot show

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ- ningssamlingen bedöms nödvändig. Delgivningsmottagare.

1.5 %.

delgivning betecknas i denna lag som delgivningsmottagare. Bestämmelser Ingår en statlig myndighet eller en kommun bland dem som.

Delgivningsmottagare . Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och. Delgivningsmottagare: Valsta Syrianska Förening Identiteten fastställd genom att personen uppgav sig efter förfrågan vara delgivningsmottagaren. Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

12 1.